De Nr.1 Kickboksschool van Hoorn!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in 10 hoofdstukken te weten:
1. Definities
2. Algemeen
3. Duurovereenkomsten : lidmaatschappen 4. Aanbiedingen
5. Prijzen en betalingen
6. Faciliteiten
7. Aansprakelijkheid
8. Overmacht
9. Beëindiging
10. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen van “4D ”, ook als deze niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Alle eerder overeengekomen voorwaarden komen door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden te vervallen.

Bedrijfsgegevens: “Petres Gym” (hierna te noemen “PG”) Adres: Oude Veiling 107
1689 AD ZWAAG
Telefoon: 0229- 29 88 44
E-mail: info@petresgym.nl
Kamer van Koophandel: 37133533
Bankrekeningnummer: 6132.50.176

1. Definities

1.1 “PG”: Onderneming, die de exploitatie van een sportschool beoefent en een aanbieding heeft gedaan, of met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten en die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2 Opdrachtgever: De partij aan wie “PG” een aanbieding heeft gedaan of met wie “PG” een overeenkomst heeft gesloten. Dit kunnen zijn: leden, dan wel ondernemingen, die hun personeel laten trainen bij ”PG”. 1.3 Duurovereenkomsten: Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor bepaalde tijd.
1.4 Diensten: Alle door “PG” uit te voeren en reeds uitgevoerde werkzaamheden.
1.5 Lidmaatschap: het aangaan van een abonnement, tussen opdrachtgever en “PG”, waarbij opdrachtgever gebruikmaakt van de faciliteiten van de sportschool en Petres Gym haar diensten en faciliteiten ter beschikking stelt. 1.6 Respons: Elke vorm van contact tussen “PG” en de opdrachtgever over een aangemelde klacht door de opdrachtgever uitgevoerd telefonisch, per e-mail, per fax of bezoek door “PG” of derden in opdracht van “PG” .
1.7 Responstijd: De tijd tussen 9.00 en 17.00 op werkdagen, niet vallende op zaterdag, zondag of officiële feestdagen.

2. Algemeen

2.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart opdrachtgever van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen. 2.2 Om redenen van veiligheid en preventie zijn specifieke ruimten van Petres Gym voorzien van beveiligingsapparatuur, waaronder ( videocamera’s. “PG” garandeert opdrachtgever, dat geluid, -en/of beeldmateriaal niet aan derden ter inzage en/of beschikking wordt gesteld en uitsluitend als bewijsmiddel ten behoeve van Justitie zal dienen bij geconstateerde laakbare en/of strafbare feiten bij “PG”. Opdrachtgever verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.
2.3 “PG” behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke, dan wel e-mail kennisgeving aan opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van wijziging tot stand komen. 2.4 Opdrachtgever heeft niet het recht een overeenkomst met “PG” zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. “PG” behoudt zich het recht voor overeenkomsten met opdrachtgever over te dragen aan derden. Ingeval “PG” hiertoe wil overgaan, zal zij dat schriftelijk aan opdrachtgever melden. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de desbetreffende overeenkomst te ontbinden mits zulks schriftelijk geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst door opdrachtgever van de desbetreffende schriftelijke melding van “PG”. Dit recht heeft opdrachtgever niet ingeval “PG” zich jegens opdrachtgever garant te stellen voor de nakoming door de onderneming aan wie zij de overeenkomst overdraagt, of alsnog schriftelijk verklaart de overdracht van de overeenkomst in te trekken. Onder overdracht als bedoeld in dit lid is niet begrepen de inschakeling door “PG” van een of meer derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
2.5 “PG” is gerechtigd ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tenzij anders bepaald, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden op de desbetreffende derden onverminderd van toepassing, als zij werknemers van “PG”. 2.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, zijn afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden slechts geldig indien in een door “PG” en opdrachtgever ondertekend geschrift vastgelegd. 2.7 Opdrachtgever dient te allen tijde zijn/haar adres- dan wel bankrekening wijziging per direct aan “PG”door te geven.
2.8 Indien “PG” door nalatigheid van de opdrachtgever schade ondervindt, kunnen aan opdrachtgever hiervoor sancties worden opgelegd, waarbij een bedrag van minimaal € 30,00 per keer aan opdrachtgever in rekening kan worden gebracht. “PG” stelt de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis, waarbij opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om zich binnen 6 weken te corrigeren. Als opdrachtgever zich binnen deze termijn corrigeert, zal de sanctie achterwege blijven.

3. Duurovereenkomsten : lidmaatschappen

3.1 De duurovereenkomst/het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 10 maanden.
3.2 Indien opdrachtgever/(het lid) jonger is dan 18 jaar dient deze een van zijn/haar ouder(s) of voogd de inschrijving te laten goedkeuren en ondertekenen bij de receptie van “PG”.
3.3 Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van “PG”, het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
3.4 “PG” behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt. 3.5 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en is beperkt tot wat tussen opdrachtgever en is overeengekomen. 3.6 Opdrachtgever is verplicht een pasfoto te laten maken van de gebruiker van de sportschool, welke opgenomen wordt in het klantenbestand.
3.7 In bijzondere gevallen, op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden kan tussentijdse stopzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden met een maximum van twee maanden, mits
vooraf gemeld bij de ledenadministratie:.
3.8 Nieuwe abonnementen zullen allen uit 10 maanden bestaan, inclusief uitloop maand, uitsluitend bij automatische incasso. 3.9 Indien een huidige abonnement wordt uitgebreid met de extra fitness optie, zal dit
na een proeftermijn van 1 maand tevens weer een minimum van 10 maanden hebben.
3.10 Nieuwe cash abonnementen zullen allen uit 11 maanden bestaan (9 maanden plus twee uitloop maanden)

4. Aanbiedingen

4.1 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn of prijsafspraak is vermeld, zijn alle aanbiedingen van “PG” vrijblijvend.

5. Prijzen en betalingen

5.1 Bij inschrijving dient is opdrachtgever € 15,- inschrijfgeld verschuldigd plus twee opzegmaanden, welke vooruit dienen te worden voldaan. Bij automatische incasso bedraagt dit één opzegmaand. 5.2 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd staan vermeld op de prijspresentatie kaart van “PG”. Van deze prijs presentatiekaart is immers de laatste versie geldig. Opdrachtgever verklaart hiervan kennis te hebben genomen, bij het aanvaarden van deze voorwaarden.
5.3 Betaling door opdrachtgever, van al hetgeen opdrachtgever aan “PG” Petres Gym verschuldigd is, dient vooraf te geschieden, hetzij à contant, hetzij door storting of overmaking op een door “PG” aangewezen bank- of girorekening, tenzij tussen Petres Gym en de opdrachtgever schriftelijk
een andere wijze van voldoening is overeengekomen. 5.4 Betaling geschiedt zonder enige inhouding, opschorting of compensatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
5.5 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
5.6 Opdrachtgever is te allen tijde aan haar betalingsverplichting
gehouden, ongeacht het gebruik van de diensten van “PG”. Bij abonnementen is immer het gehele maandbedrag schuldig, ongeacht het werkelijke gebruik, (ook bij afwezigheid van opdrachtgever en tijdens de officiële feestdagen en vakanties).
5.7 De kosten van uw abonnement worden elke eerste van de maand van uw rekening afgeschreven. Indien dit niet is gelukt ontvangt u een herinnering. U dient het openstaande bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien u het openstaande bedrag na de eerste herinnering niet heeft betaald, zullen wij opnieuw een herinnering sturen en worden er 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. U heeft nogmaals 5 dagen te tijd om aan deze betaling te voldoen. Als de betaling dan alsnog uitblijft ontvangt u een aanmaning en komen er nogmaals 12,50 administratiekosten bovenop. U heeft dan 14 dagen de tijd om de betaling te voldoen. Als u hierna de betaling alsnog niet heeft voldaan wordt uw factuur doorgestuurd naar het incassobureau .
5.8 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die “PG” redelijkerwijs maakt in verband met het niet nakomen van diens verplichtingen door opdrachtgever zullen op eerste verzoek (standaard 5 werkdagen na het verloop van de abonnementsperiode) van “PG” door opdrachtgever worden voldaan, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten van “PG” worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering doch met een minimum van € 40,00 en deze kan maximaal oplopen tot € 6775,-. 5.9 Wat betreft duurovereenkomsten heeft “PG” het recht haar prijzen en tarieven per 1 januari te wijzigen. Ingeval zulk een wijziging een verhoging inhoudt die het alsdan meest recente CBS-indexcijfer regelingslonen per uur van volwassen werknemers bij het bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening (met als basis 2009 = 100) of een andere schriftelijke overeengekomen indexering meer dan 5% te boven gaat, heeft opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits zulks geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de aankondiging van de prijs- of tariefsverhoging door middel van een aangetekend schrijven aan “PG”, tenzij “PG” alsdan schriftelijk verklaart de verhoging die vorenstaande te boven gaat in te trekken.

6. Faciliteiten

6.1 Voorwaarden verbonden aan het gebruik van de faciliteiten zijn vastgelegd in het huishoudelijk- en ordereglement van “PG”, waarvan opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Het reglement is bovendien duidelijk zichtbaar aangebracht bij de ingang van het gebouw van “PG” en op eerste verzoek kosteloos te verkrijgen bij de administratie van “PG”. 6.2 “PG” behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend.

7. Aansprakelijkheid

7.1 “PG” is slechts jegens opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding indien en voor zover die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar leidinggevend personeel.
7.2 Iedere schadevergoedingsverplichting van “PG” is – met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde- beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie onder aftrek van hetgeen “PG” voor het verrichten van die prestatie conform de met opdrachtgever gesloten overeenkomst In rekening zou hebben mogen brengen. Iedere aansprakelijkheid van “PG” voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte- of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.3 De door “PG” te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door “PG” aan opdrachtgever reeds in rekening gebrachte bedragen (exclusief BTW).
7.4 “PG” geeft geen garantie van welke aard dan ook met betrekking
tot de diensten uit hoofde van de opdracht.
7.5 “PG” is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade ontstaan door diensten ten behoeve van de opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht door “PG” en/of de door haar ingeschakelde medewerker. 7.6 De opdrachtgever vrijwaart “PG” en de door haar ingeschakelde medewerker ter zake van alle met de opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
7.7 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in
geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van “PG” in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van “PG” .
7.8 Opdrachtgever vrijwaart “PG” voor alle schade die “PG” mag lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder mede begrepen, die verband houden met de door “PG” aan opdrachtgever geleverde producten en diensten.
7.9 In afwijking van het vorenstaande is “PG” voor door haar eventueel ingeschakelde derden niet verder aansprakelijk dan die derden jegens “PG” verhaal bieden.

8. Overmacht

8.1 “PG” is jegens opdrachtgever niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transport moeilijkheden, brand, niet functionerende telecommunicatieverbindingen, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij “PG” c.q. haar toeleveranciers en/of door haar ingeschakelde derden, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet nakoming door toeleveranciers en/of derden, waardoor “PG” haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen.
8.2 Indien zich een geval van overmacht voordoet is “PG” gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
8.3 “PG” behoudt zich het recht voor zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie van “PG” geleverd had moeten zijn.
8.4 “PG” behoudt zich het recht voor betaling(en) te vorderen voor de prestaties, die bij uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is
gebleken.
8.5 Opdrachtgever zal “PG” vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding ter zake van uitvoering van de overeenkomst (levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering e.d.), uit hoofde
van welke oorzaak dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

9. Beëindiging

9.1 Reguliere opzegging van overeenkomsten dient één maand vóór het eindigen van de overeenkomst schriftelijk te worden opgezegd, bij aangetekende brief, mondelinge opzeggingen worden door “PG” niet geaccepteerd.
9.2 Opzegging van het lidmaatschap aan “PG” dient uiterlijk voor de 1e
of 15e van de maand wordt doorgegeven. Indien niet tijdig door opdrachtgever is opgezegd wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.
9.3 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van opdrachtgever/het lid en/of vanwege opdrachtgever/het lid aanwezige derden bij “PG”, in strijd met
één of meer bepalingen van dit reglement, geeft “PG” het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met opdrachtgever als ontbonden te beschouwen en opdrachtgever/het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten te weigeren, zonder dat dit voor opdrachtgever/het lid leidt tot restitutie van reeds betaalde bedragen.
9.4 De beslissing tot beëindiging, stopzetting of verlenging en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in dat kader wordt genomen door “PG” en is voor opdrachtgever bindend. 9.5 Behoudens reguliere opzegging van overeenkomsten en behoudens indien en voor zover anders bepaald in deze
9.6 Algemene Voorwaarden, kan de overeenkomst door partijen uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijk schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding kan geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. 9.7 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door “PG” nog niet is uitgevoerd. Bedragen die “PG” voor de ontbinding in rekening heeft gebracht en die zij nog in rekening zou kunnen brengen in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 9.8 In afwijking van het hiervoor in artikel 9.7 bepaalde, kan de ene partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan haar surseance van betaling wordt verleend. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt, zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 9.9 Opdrachtgever heeft voorts het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van overmacht en de overmacht periode langer dan drie maanden aaneengesloten heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, doch in het laatste geval slechts onder gelijktijdige vergoeding aan “PG” van hetgeen opdrachtgever bij gebreke van de overmachtsituatie gedurende die periode van drie maanden conform de overeenkomst aan “PG” verschuldigd zou zijn geweest. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen “PG” en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
10.2 In het geval de voorwaarden van Petres Gym niet voorzien in een ontwikkeling en/ of situatie heeft Petres Gym het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid en is voor het lid bindend. Met inwerkingtreding van deze voorwaarden worden alle eerdere overeenkomsten onder werkingssfeer van deze voorwaarden voortgezet. 10.3 De huisregels van Petres Gym vallen ook onder deze voorwaarden. 10.4 Op alle overeenkomsten en alle rechtshandelingen tussen “PG” en verbintenissen tussen “PG” en opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
10.5 Alle geschillen, die tussen “PG” en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking, zullen in eerste instantie worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Hoorn, of Alkmaar, onverminderd het recht
van “PG” om zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woonplaats
van de opdrachtgever.